Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

Bλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃΕπειδή η εκμετάλλευση του ανθρωπίνου φόβου στις μέρες μας λαμβάνει φριχτές διαστάσεις κι επειδή η άγνοια του πλήθους είναι και αυτή τερατώδης, έχω να σας παραθέσω μερικούς στίχους από τη Γραφή ως απάντηση του σημερινού πρωτοσελίδου της παραπάνω εφημερίδας.
Σε καμία περίπτωση φίλοι μου δε μπορούμε να επικαλούμαστε και να ερμηνεύουμε αυθαίρετα τις προφητείες των Αγίων της εκκλησίας, ή την Αποκάλυψη του Ιωάννου και να συνδέουμε με αυτές ό,τι μας περνάει από το μυαλό μας. Βέβαια όταν σκοπός μας είναι να πουλήσουμε φύλλα και να βγάλουμε λεφτά, έχουμε το δικαίωμα επιδιδόμενοι σε ακατάσχετη καταστροφολαγνεία να γράφουμε ό,τι θέλουμε.
Θυμάμαι χαρακτηριστικά την αγωνία της ανθρωπότητας στις αρχές της δεκαετίας του '80, όταν οι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος είχαν έρθει σε συζυγία και υπήρχε κίνδυνος λόγω του συνδυασμού των βαρυτικών τους πεδίων να ξεφύγουν οι από τις τροχιές τους και να έρθει το τέλος του κόσμου. Τι έγινε; Τίποτα.
Εν προκειμένω, η συγκεκριμένη εφημερίδα συνδυάζει τους σεισμούς, τα τσουνάμι, την έξαρση της ηλιακής δραστηριότητας (μιλάμε για το γνωστό 11ετή κύκλο του ηλίου - δηλαδή κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται, το έχουμε ξαναζήσει και θα το ξαναζήσουμε στο μέλλον) και την προσέγγιση της γης από τη Σελήνη, (κάτι το οποίο έχει δίχως άλλο ξανασυμβεί) με κάποια λεγόμενα του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Μήπως η ανθρωπότητα δεν έχει ξαναζήσει σεισμούς, τσουνάμι, καταστροφές κλπ κλπ και έχει επιβιώσει; Με ποιό κριτήριο ο αρθρογράφος συμπεραίνει ότι έρχεται το κακό; Και ποιό είναι αυτό το μεγάλο κακό;
Και ρωτάω εγώ τον πιστό και διαβασμένο αρθρογράφο και όλους όσους διαβάζουν την ανάρτηση αυτή:
  • Για όσους πιστεύουν, υπάρχει μεγαλύτερο κακό από το να τους βρεί ο θάνατος χωρίς να είναι έτοιμοι να κληρονομήσουν τον Παράδεισο; Για το λόγο αυτό είτε με τσουνάμι είτε με κυκλώνες και ραδιενεργές καταιγίδες είτε προ των πυλών της Αποκάλυψης δεν πρέπει οι πιστοί να είναι πάντοτε έτοιμοι;
  • Μήπως η αγωνία των ανθρώπων για την οποιαδήποτε επερχόμενη καταστροφή ή ακόμα και την ίδια την Αποκάλυψη, υποδηλώνει μεγάλη άγνοια, ελλιπή πίστη και στο βάθος απουσία εμπιστοσύνης στη Θεία Πρόνια;

Διαβάστε τέλος τα λόγια του ίδιου του Ιησού Χριστού (Ευαγγέλιο Ματθαίου κεφάλαιο ΚΔ'), με τα οποία εξηγεί ευθέως στους μαθητές του κι εμάς, χωρίς αλληγορίες, τι πρέπει να περιμένουμε τις τελευταίες ημέρες. Αυτά να γνωρίζει ο κόσμος κι αν δεν τα γνωρίζει, τότε να τα μελετήσει άμεσα και σε βάθος, προκειμένου να μην πέφτει θύμα στις διαθέσεις του κάθε ενός.

Ο λόγος τέλος για τον οποίο δεν παραθέτω τη μετάφραση του κειμένου στη νέα ελληνική είναι να "αναγκάσω" τον Ανήσυχο αναγνώστη να πιάσει στα χέρια του τη γραφή που έχει στο σπίτι του, να την ανοίξει και να διαβάσει και κανένα κεφάλαιο παραπάνω.

4 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ.
5 πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες, ἐγώ εἰμι ὁ Χριστός, καὶ πολλοὺς πλανήσουσι.
6 μελλήσετε δὲ ἀκούειν πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων· ὁρᾶτε μὴ θροεῖσθε· δεῖ γὰρ πάντα γενέσθαι, ἀλλ᾿ οὔπω ἐστὶ τὸ τέλος.
7 ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, καὶ ἔσονται λιμοὶ καὶ λοιμοὶ καὶ σεισμοὶ κατὰ τόπους·
8 πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων.
9 τότε παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς θλῖψιν καὶ ἀποκτενοῦσιν ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν διὰ τὸ ὄνομά μου.
10 καὶ τότε σκανδαλισθήσονται πολλοὶ καὶ ἀλλήλους παραδώσουσι καὶ μισήσουσιν ἀλλήλους.
11 καὶ πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται καὶ πλανήσουσι πολλούς,
12 καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν.
13 ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται.
14 καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον πᾶσι τοῖς ἔθνεσι, καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος.
15 ῞Οταν οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως τὸ ρηθὲν διὰ Διανιὴλ τοῦ προφήτου ἑστὼς ἐν τόπῳ ἁγίῳ ὁ ἀναγινώσκων νοείτω
16 τότε οἱ ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ φευγέτωσαν ἐπὶ τὰ ὄρη,
17 ὁ ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ καταβαινέτω ἆραι τὰ ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ,
18 καὶ ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ μὴ ἐπιστρεψάτω ὀπίσω ἆραι τὰ ἱμάτια αὐτοῦ.
19 οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις.
20 προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται ἡ φυγὴ ὑμῶν χειμῶνος μηδὲ σαββάτῳ.
21 ἔσται γὰρ τότε θλῖψις μεγάλη, οἵα οὐ γέγονεν ἀπ᾿ ἀρχῆς κόσμου ἕως τοῦ νῦν οὐδ᾿ οὐ μὴ γένηται.
22 καὶ εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ· διὰ δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι.
23 τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, ἰδοὺ ὧδε ὁ Χριστὸς ἢ ὧδε, μὴ πιστεύσητε·
24 ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσι σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα, ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς.
25 ᾿Ιδοὺ προείρηκα ὑμῖν.
26 ἐὰν οὖν εἴπωσιν ὑμῖν, ἰδοὺ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐστί, μὴ ἐξέλθητε, ἰδοὺ ἐν τοῖς ταμείοις, μὴ πιστεύσητε·
27 ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου·
28 ὅπου γὰρ ἐὰν ᾖ τὸ πτῶμα, ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ ἀετοί.
29 Εὐθέως δὲ μετὰ τὴν θλῖψιν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, καὶ οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται.
30 καὶ τότε φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ τότε κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς καὶ ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς.
31 καὶ ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ μετὰ σάλπιγγος φωνῆς μεγάλης, καὶ ἐπισυνάξουσι τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ᾿ ἄκρων οὐρανῶν ἕως ἄκρων αὐτῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: