Σάββατο, 9 Μαΐου 2009

Αχ Ελλάδα!

Σύνταγμα της Ελλάδος (πηγή www.parliament.gr/politeuma)

'Αρθρο 86 - (Δίωξη κατά μελών της Κυβέρνησης, Ειδικό Δικαστήριο)

1. Μόνο η Βουλή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί δίωξη κατά όσων διατελούν ή διετέλεσαν μέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως νόμος ορίζει. Απαγορεύεται η θέσπιση ιδιώνυμων υπουργικών αδικημάτων.
2. Δίωξη, ανάκριση, προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση κατά των προσώπων και για τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη απόφαση της Βουλής κατά την παράγραφο 3.
Αν στο πλαίσιο άλλης ανάκρισης, προανάκρισης, προκαταρκτικής εξέτασης ή διοικητικής εξέτασης προκύψουν στοιχεία, τα οποία σχετίζονται με τα πρόσωπα και τα αδικήματα της προηγούμενης παραγράφου, αυτά διαβιβάζονται αμελλητί στη Βουλή από αυτόν που ενεργεί την ανάκριση, προανάκριση ή εξέταση.
3. Πρόταση άσκησης δίωξης υποβάλλεται από τριάντα τουλάχιστον βουλευτές. Η Βουλή, με απόφασή της που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, συγκροτεί ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, διαφορετικά, η πρόταση απορρίπτεται ως προδήλως αβάσιμη. Το πόρισμα της επιτροπής του προηγούμενου εδαφίου εισάγεται στην Oλομέλεια της Βουλής η οποία αποφασίζει για την άσκηση ή μη δίωξης. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών.
Η Βουλή μπορεί να ασκήσει την κατά την παράγραφο 1 αρμοδιότητά της μέχρι το πέρας της δεύτερης τακτικής συνόδου της βουλευτικής περιόδου που αρχίζει μετά την τέλεση του αδικήματος.
Με τη διαδικασία και την πλειοψηφία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής η Βουλή μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλεί την απόφασή της ή να αναστέλλει τη δίωξη, την προδικασία ή την κύρια διαδικασία.
4. Αρμόδιο για την εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων σε πρώτο και τελευταίο βαθμό είναι, ως ανώτατο δικαστήριο, Ειδικό Δικαστήριο που συγκροτείται για κάθε υπόθεση από έξι μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και επτά μέλη του Αρείου Πάγου. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου κληρώνονται, μετά την άσκηση δίωξης, από τον Πρόεδρο της Βουλής σε δημόσια συνεδρίαση της Βουλής, μεταξύ των μελών των δύο ανώτατων αυτών δικαστηρίων, που έχουν διορισθεί ή προαχθεί στο βαθμό που κατέχουν πριν από την υποβολή πρότασης για άσκηση δίωξης. Του Ειδικού Δικαστηρίου προεδρεύει ο ανώτερος σε βαθμό από τα μέλη του Αρείου Πάγου που κληρώθηκαν και μεταξύ ομοιόβαθμων ο αρχαιότερος.
Στο πλαίσιο του Ειδικού Δικαστηρίου της παραγράφου αυτής λειτουργεί Δικαστικό Συμβούλιο που συγκροτείται για κάθε υπόθεση από δύο μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και τρία μέλη του Αρείου Πάγου. Τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι και μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου. Με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου ορίζεται ένα από τα μέλη του που ανήκει στον Άρειο Πάγο ως ανακριτής. Η προδικασία λήγει με την έκδοση βουλεύματος.
Καθήκοντα εισαγγελέα στο Ειδικό Δικαστήριο και στο Δικαστικό Συμβούλιο της παραγράφου αυτής ασκεί μέλος της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου που κληρώνεται μαζί με τον αναπληρωτή του. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου ενώ το δεύτερο εδάφιο και για τον εισαγγελέα.
Σε περίπτωση παραπομπής προσώπου που είναι ή διετέλεσε μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός, ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου συμπαραπέμπονται και οι τυχόν συμμέτοχοι, όπως νόμος ορίζει.
5. Αν για οποιονδήποτε άλλο λόγο, στον οποίο περιλαμβάνεται και η παραγραφή, δεν περατωθεί η διαδικασία που αφορά δίωξη κατά προσώπου που είναι ή διετέλεσε μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός, η Βουλή μπορεί, ύστερα από αίτηση του ίδιου ή των κληρονόμων του, να συστήσει ειδική επιτροπή στην οποία μπορούν να μετέχουν και ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί για τον έλεγχο της κατηγορίας.

Και ρωτάω εγώ ο ηλίθιος πολίτης:
  1. Γιατί να έχει η βουλή την αρμοδιότητα να ασκεί δίωξη κατά όσων διατελούν ή διετέλεσαν μέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως νόμος ορίζει; Αν δεν κάνω λάθος σύμφωνα με το άρθρο 26 του συντάγματος, η Βουλή έχει την εξουσία να νομοθετεί, την εκτελεστική εξουσία έχει η εκάστοτε κυβέρνηση, τη δε δικαστική λειτουργία την ασκούν τα δικαστήρια στο όνομα του ελληνικού λαού.
  2. Με βάση τα όσα περιγράφονται στην παραπάνω παράγραφο, το άρθρο 86 δεν έρχεται σε αντίθεση με το (θεμελιώδες) άρθρο 26;
  3. Ποιός συνέταξε αυτό το άρθρο και ποιός το ψήφισε;
  4. Αν δεχτώ ότι η βουλή μπορείο να δικάζει, γιατί να ασκεί την κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 86 αρμοδιότητά της μέχρι το πέρας της δεύτερης τακτικής συνόδου της βουλευτικής περιόδου που αρχίζει μετά την τέλεση του αδικήματος; Γιατί να υπάρχει χρονικός ορίζοντας; Γιατί να μην ισχύει αναδρομικότητα; Υπάρχει κάτι αντίστοιχο σε επίπεδο απλού κοσμάκη; Αν εγώ για παράδειγμα κάνω κάποιο έγκλημα την 1/1/2009, θα πρέπει να δικαστώ μέχρι το κλείσιμο των δικαστηρίων τον Αύγουστο του 2011 αλλιώς θα παραγραφεί το έγκλημά μου ή μήπως πρέπει να περάσει καμία 20ετία;
  5. Μήπως, το άρθρο αυτό (86) μπορεί και πρέπει να χαρακτηριστεί ως "εσχάτη εθνική προδοσία" και να δικαστούν όλοι όσοι το έχουν συντάξει και όλοι όσοι το έχουν ψηφίσει;

Έχουμε ακούσει τόσες μπούρδες περί επανιδρύσεως του κράτους...

Μήπως είναι ώρα να υπάρξει μία κίνηση υγιώς σκεπτομένων πολιτών, οι οποίοι διακατέχονται από καλώς εννοούμενο πατριωτισμό και ενδιαφέρονται να περισώσουν ό,τι είναι δυνατόν από το ήδη υποθηκευμένο μέλλον των παιδιών τους;

Μήπως μία ομάδα τέτοιων πατριωτών - κομάντο (γιατί πρέπει να είναι διατεθειμένοι να τα χάσουν όλα υπέρ της πατρίδας και του λαού) πρέπει να παρουσιαστεί και να διεκδικήσει το δικαίωμα μίας πραγματικής επανιδρύσεως του κράτους;

Μήπως όμως το σενάριο αυτό είναι απλά ουτοπικό, γιατί απλά ο αναίσχυντα ελεγχόμενος - κατευθυνόμενος τύπος θα θάψει - συντρίψει - γελοιοποιήσει οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια, η οποία θα έθετε σε κίνδυνο τα συμφέροντα των αφεντικών του;

Αχ Ελλάδα! Σε ακόμα μία ανάρτηση σου απευθύνω μνημόσυνο γιατί είσαι ήδη νεκρή και δεν το έχεις μάθει ακόμα.

Αιωνία σου η μνήμη για άλλη μία φορά λοιπόν. Σε αγαπώ βαθιά και δε θα σε ξεχάσω ποτέ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: